ENZYME DIỆT TẢO PZT

ENZYME DIỆT TẢO PZT

XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI TẢO ĐÁY, TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO SỢI, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME THẾ HỆ MỚI CHO AO NUÔI CÔNG NGHỆ
Liên hệ0đ
PZT

PZT

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, TẨY ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC
Liên hệ0đ
PZT USA

PZT USA

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT VIP

PZT VIP

VI SINH DẠNG BÀO TỬ CỰC MẠNH, XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT 8800

PZT 8800

VI SINH DẠNG BÀO TỬ XỬ LÝ NHỚT NƯỚC, VÁNG BỌT, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2, KHỬ MÙI HÔI & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
PZT THAILAND

PZT THAILAND

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SANTAFE USA

SANTAFE USA

XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI, LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
HILUX THAILAND

HILUX THAILAND

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH ĐÁY AO KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
SUPER RODO

SUPER RODO

VI SINH DẠNG VIÊN THẾ HỆ MỚI TẨY SẠCH ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI, ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY BỆNH EMS VÀ LOẠI TRỪ CÁC KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
ECOBOOST

ECOBOOST

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ CHẤT LƠ LỬNG, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM SẠCH AO BẠT, LOẠI BỎ HIỆN TƯỢNG NHỚT BẠT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
XỬ LÝ ĐÁY

XỬ LÝ ĐÁY

VI SINH THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2.
Liên hệ0đ
MUSASHI

MUSASHI

VI SINH BÀO TỬ THẾ HỆ MỚI LÀM SẠCH ĐÁY AO, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
A500 AMERIA

A500 AMERIA

MEN VI SINH DẠNG HẠT THẾ HỆ MỚI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, H2S TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BACTIPOST

BACTIPOST

VI SINH THẾ HỆ MỚI XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NƯỚC, GIẢM KHÍ ĐỘC NO2, NH3, H2S & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
ZEO BACILLUS MIX

ZEO BACILLUS MIX

VI SINH DẠNG VIÊN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, NO2 GIẢM MÙI HÔI, GIẢM NHẦY NHỚT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BACILLUS SUBTILIS 1080

BACILLUS SUBTILIS 1080

VI SINH DẠNG VIÊN GIẢM KHÍ ĐỘC NH3, KHỬ MÙI HÔI, TẨY SẠCH ĐÁY AO & LÀM SẠCH BẠT ĐÁY
Liên hệ0đ
TẨY ĐÁY AO PZT

TẨY ĐÁY AO PZT

VI SINH DẠNG VIÊN THẾ HỆ MỚI TẨY SẠCH ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI, ỨC CHẾ VI KHUẨN, GÂY BỆNH EMS & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
NHỚT BẠT PZT

NHỚT BẠT PZT

VI SINH BÀO TỬ ĐẶC BIỆT XỬ LÝ NHỚT NƯỚC,VÁNG BỌT, KHỬ MÙI HÔI, TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC NH3, H2S, NO2
Liên hệ0đ
PZT NO2

PZT NO2

XỬ LÝ NHANH CHÓNG KHÍ ĐỘC NO2, KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TÔM HỒNG MANG, TÍM MANG, TÔM KHÓ LỘT BẰNG CÔNG NGHỆN ENZYME
Liên hệ0đ
BZT

BZT

CHẾ PHẨM SINH HỌC LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Liên hệ0đ
BZT USA (AQUACULTURE)

BZT USA (AQUACULTURE)

LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG NƯỚC & ỨC CHẾ VI KHUẨN GÂY HẠI TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ
BZT AMERICA (WASTE DIGESTER)

BZT AMERICA (WASTE DIGESTER)

CHẾ PHẨM SINH HỌC LÀM SẠCH ĐÁY AO NUÔI & LOẠI TRỪ KHÍ ĐỘC: NH3, H2S, NO2 HIỆU QUẢ NHANH TRONG 24 GIỜ
Liên hệ0đ
ALGAE USA

ALGAE USA

XỬ LÝ CÁC LOẠI TẢO XANH, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME
Liên hệ0đ
DRT 9S

DRT 9S

SIÊU ENZYME THẾ HỆ MỚI, XỬ LÝ TẢO XANH, TẢO ĐỎ, TẢO LAM, TẢO NÂU VÀ CÁC LOẠI TẢO ĐỘC KHÁC TRONG AO NUÔI
Liên hệ0đ